I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá určujú zásady poskytovania služieb stránky KadeTadeFilm.sk (ďalej len „Stránka“), práva a povinnosti nižšie definovaných osôb.
 2. Prevádzkovateľ stránky KadeTadeFilm je FOTOBEŽKA o.z., Dončova 1443/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 51223686.
 3. Návštevník je každá osoba, ktorá navštívi Stránku, alebo využíva poskytované služby.
 4. Zákazník je každá osoba, ktorá zanechala prevádzkovateľovi svoju e-mailovú adresu pre účely vzájomnej komunikácie (napr. pre účely odberu noviniek), alebo ktorá sa registuje pod svojou e-mailovou adresou ako používateľ Stránky.
 5. Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet a prístup k Stránke.
 6. Webhosting je právnická osoba prevádzkujúca webhostingovú službu, na ktorej serveroch sú fyzicky uložené dáta. Poskytovateľom webshotingovej služby je WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, 84104 Bratislava.

II. Cookies

 1. Podobne, ako väčšina poskytovateľov webových služieb, používame tzv. cookies, web beacons, alebo podobné techniky pri vašej návšteve Stránky. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení, ktoré umožňujú identifikovať vaše zariadenie. Cookies neobsahujú žiadne vaše osobné údaje. Niektoré cookies sú automaticky vymazané okamžite ako zavriete prehliadač (tzv. session cookies). Ďalšie cookies zostávajú uchované vo vašom zariadení, vďaka čomu sú zapamätané nastavenia stránok pre vašu budúcu návštevu. Zabrániť ukladaniu cookies môžete zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači, alebo mobilnom zariadení.
 2. Required cookies (session, search) - tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a nemôžu byť vypnuté. Ide najmä o cookies, ktoré vás identifikujú pri prihlásení do používateľského účtu.
 3. Targeted cookies (analytics, ads) - tieto cookies sú nastavené našimi reklamnými partnermi a nástrojmi na sledovanie návštevnosti webstránok. Tieto cookies môžu byť používané tretími stranami, ktoré na ich základe vytvárajú profil vašich záujmov a zobrazujú vám relevantné reklamy aj na iných internetových stránkach, alebo mobilných aplikáciách.
 4. Bližšie o spôsobe nakladania s cookies si môžete prečítať na stránkach našich partnerov:

III. Webová analytika a štatistiky

 1. Na sledovanie návštevnosti našich stránok a správania sa používateľov používame službu Google Analytics, zabezpečovanú firmou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States. Google Analytics používa pre sledovanie návštevnosti našich stránok vlastné cookies (viď odsek II. Cookies, bod 3). Informácie o používaní našich stránok sú zvyčajne prenášané a ukladané na serveroch firmy Google mimo územia Európskej únie.

IV. Pravidlá publikovania obsahu

 1. Návštevník rovnako ako aj registrovaný Zákazník berie na vedomie, že pri využívaní služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
  1. príspevkami porušovať autorské práva, alebo práva duševného vlastníctva;
  2. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, zľahčovať alebo ospravedlňovať takéto konanie;
  3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  4. vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  5. odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať detskú pornografiu;
  6. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  7. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  8. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
  9. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
  10. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
 2. Zákazník nemá za svoje príspevky zverejnené na Stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 3. Každý Zákazník preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby Stránky na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia odstrániť obsah, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší tieto Pravidlá, alebo nesplní potrebné náležitosti, alebo svojím znením poruší ktorýkoľvek právny predpis SR, alebo bude zjavne nepravdivý, alebo Prevádzkovateľ nájde iný závažný dôvod na jeho odstránenie.
 5. Zákazník môže kedykoľvek písomne požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie ním vytvoreného obsahu a Prevádzkovateľ sa zaväzuje tak urobiť najneskôr 7 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať URL adresu príspevku a musí byť odoslaná z e-mailovej adresy, ktorú Zákazník uviedol pri svojej registrácii.

V. Registrácia

 1. Napriek tomu, že veľká časť obsahu na Stránky je verejne a slobodne dostupná, využívanie niektorých služieb je podmienené registráciou.
 2. Registrácia a členstvo na Stránke sú bezplatné.
 3. Pri registrácii je potrebné pravdivo odpovedať na niekoľko socio-demografických údajov. Tieto údaje Prevádzkovateľ používa len na interné štatistické účely a individuálne nie sú poskytované k nahliadnutiu tretím stranám.
 4. Poskytnutím e-mailovej adresy pri registrácii Návštevník výslovne súhlasí so zaradením do zoznamu odberateľov noviniek. Odhlásiť sa zo zoznamu môže zrušením účtu alebo žiadosťou odstránenie zo zoznamu odberateľov.
 5. Návštevník má striktne zakázané nasledovné aktivity: pokus prihlásiť sa na Stránku ako iný Zákazník, poškodzovať ďalších Návštevníkov a Zákazníkov Stránky alebo iné osoby, poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno, propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 6. Zákazník súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením mena. Člen nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atď.) či fotografie z preberania výhry, ak nie je uvedené inak v pravidlách súťaže.
 7. Zrušenie členstva možno vykonať kedykoľvek prostredníctvom odkazu v členskom účte alebo písomnou žiadosťou na adresu zuzana(zavináč)kadetadefilm.sk a to z e-mailovej adresy, ktorú Zákazník poskytol pri svojej registrácii. Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje o členovi vymazať zo servera najneskôr do 14 dní odo dňa podania žiadosti.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia vymazať osobný účet a blokovať prístup Zákazníkovi, ktorý sústavne porušuje ktorýkoľvek bod týchto pravidiel.

VI. Odber noviniek

 1. Poskytnutím e-mailovej adresy v ktorejkoľvek súčasti Stránky dáva Návštevník súhlas na zaradenie do zoznamu odberateľov noviniek.
 2. Pre odhlásenie sa z odberu noviniek je potrebné poslať prázdnu správu na adresu zuzana(zavináč)kadetadefilm.sk a to priamo z e-mailového účtu ktorého sa žiadosť týka, alebo kliknúť na URL odkaz pre odhlásenie uvedený v päte správy. Odhlásenie prebehne automaticky.
 3. Registrovaní členovia sa môžu kedykoľvek k odberu noviniek prihlásiť, alebo sa z nich odhlásiť vo svojom užívateľskom účte na Stránky.
 4. Podozrenie zo zneužitia e-mailovej adresy (napr. zadanie adresy bez vedomia vlastníka) možno ohlásiť na ktorýkoľvek kontakt prevádzkovateľa Stránky, najlepšie na adresu zuzana(zavináč)kadetadefilm.sk.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prístup k službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami Zariadenia. Zákazník si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie služby, patrí napríklad chýbajúca podpora Javascriptu v Zariadení alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v Zariadení zo strany Zákazníka.
 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb k čomu Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený Prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému.
 6. Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na informovanie Zákazníka o produktoch alebo službách Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Zákazník má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, využívaním služieb Prevádzkovateľa potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne aj telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a ich identifikáciu návštevníka v zmysle prístupu k spoplatneným službám, použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s Zákazníkom (napr. reklamácia), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing).
 2. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 3. Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto pravidlách a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom týchto pravidiel, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou služieb alebo produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v povinný informovať Zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie služby a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od Zákazníka súhlas.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Zákazníka, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Zákazníka pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 8. Zákazník poskytujúci osobné údaje má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  - dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  - dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  - osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  - je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  - dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  - spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 
 9. Na základe čl. 19 GDPR  je Prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 10. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

IX. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Akékoľvek škody spôsobené nesprávnou interpretáciou textov, alebo chybnými údajmi uverejnenými na Stránke nie sú právne vymožiteľné.
 2. Názory vyjadrené v článkoch a komentároch nie sú stanoviskom Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené násilným alebo neoprávneným preniknutím do technického zázemia poskytovaného Webhostingom a následným získaním údajov z databáz.
 4. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú dostupnosť portálu.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 4. augusta 2021.